Obchodní podmínky, GDPR

 I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Tomáš Vysloužil

IČ: 76055892

DIČ: CZ8205035762

se sídlem: Gen.Svobody 17/2

kontaktní údaje: Tomáš Vysloužil

email: info@bagland.cz

telefon: +420 774 003 123

www.BaGlanD.cz (dále jen „prodávající“)  

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.bagland.cz (dále je „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko……. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně platební kartou
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány….,
 • dobírkou v hotovosti při předávní zboží,

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

8. Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím objednávce
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího./Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy: 

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.

5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

10. Volbu způsobu reklamace má kupující.

11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XI. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2019

GDPR

Navštívíte-li naše webové www.bagland.cz stránky, ukládají naše webové servery standardně IP adresu, kterou vám přidělil váš poskytovatel internetových služeb, dále webovou stránku, ze které jste se k nám dostali, webové stránky, které u nás navštívíte, a datum. Případně můžete být požádáni o uvedení osobních informací. Zodpovězení těchto otázek není povinné. Veškeré osobní údaje, shromažďované na webové stránce společnosti


Tomáš Vysloužil se sídlem Gen.Svobody 17/2, 787 01, Šumperk identifikační číslo: 76055892.

Tel: +420 774 003 123 

E-Mail: info@bagland.cz

se ukládají, zpracovávají a příp. předávají společnostem v rámci Tomáš Vysloužil výhradně za účelem individuální zákaznické péče, zasílání informací o produktech či rozesílání nabídek na služby. Společnost Tomáš Vysloužil zaručuje, že s vašimi údaji je nakládáno důvěrně v souladu s platnými ustanoveními zákona na ochranu osobních údajů. Využití vašich osobních údajů pro účely reklamy či průzkumu trhu a mínění můžete kdykoli odmítnout nebo si vyžádat informaci o těchto uložených údajích. Toto odmítnutí nebo otázky ohledně ochrany osobních údajů můžete rovněž směřovat e-mailem na adresu info@bagland.cz.


 Přístup k informační paměti vašeho koncového zařízení (používání cookies)


Společnost Tomáš Vysloužil používá cookies, aby mohla sledovat vaše preference při návštěvě její webové stránky a neustále tak dosahovat optimalizace jejího obsahu podle vašich individuálních přání. Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka ukládá na váš pevný disk. Umožňují identifikovat váš počítač, ale nezjišťují ani neukládají vaše osobní údaje. Cookies nezpůsobují na vašem počítači žádné škody a nemohou obsahovat viry. Ukládání cookies na vašem počítači můžete kdykoli zabránit pomocí nastavení svého prohlížeče. Za určitých okolností pak může docházet k omezení fungování webové stránky.


Správa cookies


Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Používání cookies můžete odmítnout nebo zablokovat tak, že změníte nastavení svého prohlížeče. V závislosti na konkrétním prohlížeči lze cookies deaktivovat různým způsobem. Dbejte na informace uvedené v nápovědě pro váš prohlížeč.


Google Analytics


Naše webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Nástroj Google Analytics používá cookies, které umožňují analyzovat, jak používáte naše webové stránky, a cíleně zaměřit reklamu prostřednictvím takzvaného retargetingu/remarketingu. Informace o tom, jak používáte naše webové stránky, vygenerované souborem cookie, se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Upozorňujeme vás, že na našich webových stránkách byl nástroj Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizelp();“, aby bylo zaručeno anonymizované zaznamenávání IP adres (tzv. maskování IP adresy). Díky aktivování anonymizace IP adresy na našich webových stránkách Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie a dalších států, které jsou smluvními členy Dohody o Evropském hospodářském prostoru, před přenesením zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google do USA přenáší úplná IP adresa a teprve tam se zkracuje. Společnost Google využívá tyto informace z našeho pověření k tomu, aby vyhodnotila, jak používáte naše webové stránky, a dále k sestavování reportů o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb pro nás, spojených s používáním webové stránky a internetu. IP adresa, zjištěná v rámci Google Analytics od vašeho prohlížeče, se nespojuje s jinými údaji společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče (viz výše). Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání dat generovaných souborem cookie, která se vztahují k tomu, jak používáte naše webové stránky (vč. vaší IP adresy), společností Google a rovněž jejich zpracovávání společností Google, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Podrobnější informace najdete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs (všeobecné informace o nástroji Google Analytics a ochraně osobních údajů).
 
Kliknutím na následující odkaz navíc můžete zabránit zaznamenávání dat, jež provádí Google Analytics, a remarketingu Google. Do počítače se uloží opt-out cookie, který zabrání dalšímu zaznamenávání vašich údajů při návštěvě této webové stránky: Deaktivace Google Analytics


Deaktivace Google Adwords


Nástroj Google Analytics kromě toho využíváme k vyhodnocování údajů z AdWords pro statistické účely. Pokud si to nepřejete, můžete tuto možnost deaktivovat pomocí správce pro nastavení reklam (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=us).


Retargeting/remarketing


Tato webová stránka používá technologie pro retargeting, které provozují jiní poskytovatelé (např. remarketing přes Google Display Network). Pomocí retargetingu lze na webových stránkách našich partnerů cíleně oslovovat prostřednictvím reklamy ty uživatele, kteří se již zajímají o naši značku a naše produkty. Ze studií víme, že zobrazování personalizované reklamy se vztahem k zájmům uživatele je pro tohoto uživatele zajímavější než reklama, která žádný osobní vztah k uživateli nemá. Zobrazování reklamních prostředků probíhá při retargetingu na základě analýzy dosavadního chování uživatele vytvořené za pomoci souborů cookie. Ani zde se samozřejmě neukládají žádné osobní údaje a stejně samozřejmé je i použití technologie pro retargeting s dodržováním platných zákonných ustanovení pro ochranu osobních údajů. Pokud byste se zobrazováním reklam touto formou nesouhlasili, můžete pomocí nastavení svého internetového prohlížeče deaktivovat cookies a/nebo vymazat stávající cookies. Tuto analýzu na bázi cookies můžete odmítnout s platností do budoucna tak, že na své koncové zařízení uložíte opt-out cookie podle následujících informací. Další použití nebo předávání třetím stranám neprobíhá.


Sociální média (Facebook Pixel, YouTube a další)


Facebook, Google+ a YouTube


Na této webové stránce se používají pluginy sociálních médií Facebook a Google (Google+ a YouTube). Jedná se o nabídky amerických společností Facebook a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“)).


Pokud navštívíte stránku, která takový plugin obsahuje, váš prohlížeč vytvoří spojení s Facebookem, resp. Googlem a tyto stránky načtou její obsah. Facebook a Google tak příp. mohou sledovat vaši návštěvu této webové stránky, a to i pokud funkci pluginu příslušné sociální sítě aktivně nepoužijete. Máte-li účet na Facebooku nebo Googlu, můžete používat tento plugin a informace tak sdílet se svými přáteli. Společnost Tomáš Vysloužil nemá vliv na obsah pluginu a předávání informací. Prostřednictvím Facebook pixelu, který používáme, obdrží Facebook informace, že jste ze své IP adresy navštívili naši stránku a tuto návštěvu může přiřadit vašemu uživatelskému účtu. Takto získané informace můžeme využívat pro reklamu na Facebooku. Upozorňujeme, že jako poskytovatel stránek neznáme obsah předávaných dat ani způsob jejich používání společností Facebook. Pokud si nepřejete zaznamenávání dat prostřednictvím Custom Audience, můžete jej deaktivovat zde. Facebook a Google poskytují na svých internetových stránkách podrobné informace o rozsahu, druhu, účelu a dalším zpracování vašich údajů. Zde najdete také další informace o svých právech a možnostech nastavení za účelem ochrany soukromí.


Pokyny pro ochranu osobních údajů na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy
Pokyny pro ochranu osobních údajů na Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy


Twitter


Kromě toho jsou na této webové stránce integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). Používáním Twitteru a funkce „re-tweet“ se webové stránky společnosti Tomáš Vysloužil, které navštívíte, propojí s vaším účtem na Twitteru a uvidí je ostatní uživatelé. Přitom se rovněž předávají údaje společnosti Twitter. Váš internetový prohlížeč za tímto účelem vytvoří přímé spojení se servery Twitteru a přenese na ně data.
Upozorňujeme, že neznáme obsah předávaných dat ani způsob jejich používání společností Twitter. Další informace najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter: twitter.com/privacy.
Nastavení pro ochranu osobních údajů u Twitteru můžete změnit v nastavení účtu twitter.com/account/settings.


Instagram


Na této webové stránce jsou dále integrovány pluginy sociální sítě Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA („Instagram“). Plugin Instagramu poznáte podle tlačítka „Instagram“ na naší stránce.
Pokud kliknete na tlačítko „Instagram“ a jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, může se obsah našich stránek propojit s vaším profilem na Instagramu. Instagram tak může přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že neznáme obsah předávaných dat ani způsob jejich používání společností Instagram. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.


Pinterest


Na této webové stránce jsou dále integrovány pluginy sociální sítě Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“). Plugin Pinterestu poznáte podle tlačítka „Pin it“ na naší stránce. Pokud kliknete na tlačítko „Pin it“ a jste přihlášeni ke svému účtu na Pinterestu, může se obsah našich stránek propojit s vaším profilem na Pinterestu. Pinterest tak může přiřadit návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že neznáme obsah předávaných dat ani způsob jejich používání společností Pinterest. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Pinterest: http://about.pinterest.com/de/privacy.


WhatsApp 


Kromě toho se na této webové stránce používá tlačítko WhatsApp (tlačítko pro sdílení na WhatsApp). Pomocí tohoto tlačítka můžete sdílet obsah společnosti Tomáš Vysloužil přes aplikaci WhatsApp na svém mobilním telefonu. U tlačítka se jedná o hyperlink. Při pouhém zobrazení tlačítka na této internetové stránce se ještě nepředávají žádné osobní údaje provozovateli WhatsApp nebo dalším třetím stranám. Jakmile použijete tlačítko WhatsApp, zjistí provozovatel aplikace WhatsApp, jaký obsah je sdílen a že jste na této webové stránce použili toto tlačítko. Více informací o zacházení s osobními údaji ze strany provozovatele aplikace WhatsApp naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů provozovatele: www.whatsapp.com/legal/.


Odhlášení


Pomocí předchozího odhlášení na stránkách sociálních sítí a vymazání uložených cookies můžete zabránit, aby sociální sítě během vaší návštěvy stránek společnosti Tomáš Vysloužil přiřadily informace, které o vás byly shromážděny, vašem uživatelskému účtu na příslušné sociální síti.
Pokud nechcete, aby sociální sítě shromážděné údaje ihned přiřazovaly k vašemu profilu, musíte se před návštěvou naší webové stránky odhlásit z příslušných sociálních sítí. Načtení pluginu můžete rovněž zcela zabránit pomocí doplňků svého prohlížeče, např. pomocí nástroje pro blokování skriptu, jako je „NoScipt“. Ten najdete na: noscript.net.


Newsletter


Přihlášením se k odebírání newsletteru BaGlanD.cz vyjadřujete svůj souhlas s tím, že osobní údaje, které uvedete, smějí být používány pro individuální zasílání newsletteru e-mailem. Přihlašovací systém zahrnuje doplňkový potvrzovací e-mail, který obsahuje odkaz na dokončení registrace (double opt in) – tak je zajištěno, že si zasílání těchto e-mailů skutečně výslovně přejete.  Souhlas, který v této souvislosti udělíte, můžete kdykoli a bez vzniku dalších nákladů s platností do budoucna odvolat tak, že kliknete na odkaz „Odhlásit odběr newsletteru“ a poté budete postupovat podle pokynů.

Úředník pro ochranu údajů

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy ohledně ochrany osobních údajů, obraťte se na našeho odborníka na ochranu údajů:


Tomáš Vysloužil
Gen.Svobody 17/2, 78701 Šumperk
E-Mail: info@bagland.cz


Poslední změna: 1.1.2019


Upozorňujeme, že toto prohlášení může být kdykoli doplněno nebo změněno z důvodu právních nebo jiných požadavků.

 

NajduZboží.cz Pricemania.sk – Porovnanie cien