Reklamace

Žádáme naše zákazníky, aby nás v případě reklamace nejdříve informovali emailem nebo telefonicky, protože tímto způsobem lze výrazně zkrátit dobu reklamace.

Reklamace zasílejte prosím výhradně na adresu: Robert Vysloužil, Gen. Svobody 2, Šumperk, 78701, jinak značně prodlužujete dobu vyřízení!

Reklamační řád vydaný firmou Robert Vysloužil (Bagland.cz) (dále jen "prodávající")
slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

Délka záruky
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Zákonná záruční doba trvá 24 měsíců pro koncového uživatele s výjimkou některého zboží prodávaného se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní apod.). Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit, přičemž délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě. Záruční doba se tedy skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a prodloužené lhůty. Některé produkty jsou výrobcem dodávány se zárukou 12 měsíců v případě, že bylo zboží zakoupeno s uplatněním IČ (další vztahy se řídí Obchodním zákoníkem).

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem nebo Obchodním zákoníkem s přihlédnutím k reklamačnímu řádu prodávajícího. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně podmínkami prodávajícího.

V záruční době přesahující délku zákonné záruční doby, nelze žádat o výměnu výrobku nebo odstoupení od smlouvy.

Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem na adresu info@bagland.cz nebo písemně na adresu firmy Robert Vysloužil, Mánesova 13, Šumperk, 78701.

Ve svém oznámení musí kupující uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího.

Povinnosti prodávajícího
Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci. Shoda s kupní smlouvou je upravena ust.§ 616 ObčZ. Při výskytu odstranitelné vady má kupující nárok na její odstranění bez zbytečného odkladu. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitel¬né vady). Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady při prodeji zboží vyplývají zejména z ust.§ 619 až 627 ObčZ.

Záruka vrácení kupní ceny
Internetový obchod Bagland.cz poskytuje možnost vrácení zboží do 14 dnů od převzetí objednávky bez udání důvodu se zárukou vrácení kupní ceny. 
Podmínky pro vrácení kupní ceny:
•zboží musí být odesláno nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží. 
•zboží musí být v neporušené, originálně zabalené a nepoužité. Zboží lze zaslat i v jiném než originálním obalu, pokud je zboží v tomto obalu dostatečně chráněno.
•balíky zasílejte běžnou balíkovou poštou (můžete balík pojistit). Balíky zaslané na dobírku nebudou přijaty.

 


NÁROK NA REKLAMACI SE NEVZTAHUJE NA:
1. poškozením zboží při přepravě (v tomto případě doporučujeme zásilku nepřevzít).
2. opotřebování zboží z povahy produktu běžného užívání a opotřebování časem.
3. škody na zboží z neobvyklého používání nebo škody zaviněné uživatelem (nevhodný způsob užití atd.).

REKLAMACE - CESTOVNÍ KUFRY + NÁVOD K POUŽITÍ

1.výrobek není dopravním prostředkem použitelným pro provoz na
komunikacích. Slouží pro přemístění pouze na rovné ploše (např.
nádražní hala, letištní hala, hotelová hala, atd.).

2.Pokud má výrobek překonat výškový rozdíl (např. z auta na zem,
z vlaku na nádražní peron, z letištní haly do taxíku, z taxíku do
hotelové haly atd.) je nutné výrobek výškově přemístit v ruce
přidržením za držadlo.

3.Výrobek slouží pro přesun nebo uskladnění oblečení, obuvi,
toaletních potřeb a dalších běžných věcí při cestování.
Výrobek není určen na stěhování těžkých předmětů (např. nelze do
objemu, který je k dispozici naplnit náklad knih, těžké kovové předměty
potraviny atd.).

4.S výrobkem je nutno zacházet přiměřeně tak, aby nedošlo k poškození

konstrukce. S výrobkem není možno házet a skládat na něho těžký náklad.

5. Jestilže dojde k mechanickému poškození zavazadla třetí osobou, zejména při přepravě (letecká,autobusová atd..), reklamujte zavazadlo u přepravní společnosti.

Batohy, tašky, kabelky, aktovky, kufry - to je Vás BAGland.cz0
0Kč

Novinky a aktuality
Kufry a zavazadla na léto 2016
Datum: 09.05.2016

Kufry, kufříčky, cestovní kufry, tašky, zavazadla - stačí si jen vybrat. Akce na kufry 2016 Všechny...

Nová kolekce batohů Dakine a Bagmaster
Datum: 07.01.2016

Nejnovější kolekce batohů Bagmaster a Dakine najdete u nás. Batohy Dakine a Batohy Bagmaster...


Chcete získavat aktuální zprávy
z našeho obchodu?Náš Facebook
Přihlášení
Váš email
Váše heslo

Zapomenuté heslo | Registrace